Overview

Từ 2015 – 2017, mỗi năm BetterCre lại có cơ hội được tham gia khâu cuối của dự án IIP với CSIP NGO. Ở đây, BetterCre là đối tác của CSIP được lựa chọn để thiết kế các tài liệu giới thiệu các doanh nghiệp hưởng lợi trong dự án hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội của CSIP. 

Thành lập năm 2008, sau 8 năm bền bỉ hoạt động, CSIP đã đem đến và phổ biến khái niệm “Doanh nghiệp xã hội” tới thị trường Việt Nam. CSIPtìm kiếm, tiếp nhận, lắng nghe, hỗ trợ, đầu tư trực tiếp cho các DNXH ở những giai đoạn phát triển quan trọng, đồng thời hợp tác và liên kết với các bên liên quan nhằm tạo dựng một môi trường phát triển thuận lợi cho các DNXH tại Việt Nam.

Trong các DNXH và DN hưởng lợi từ các chương trình hoạt động củaCSIP có nhiều doanh nghiệp BetterCre được biết vốn kinh doanh truyền thống, xuất thô các nông lâm sản… nay quan tâm hơn đến việc làm thị trường, xây dựng thương hiệu để bán hàng phục vụ thị trường nội địa. Những câu chuyện của những doanh nghiệp này vô cùng thú vị.

Project

IIP Project

Client

CSIP NGO

What We Did

Booklet

Leave a Reply